КАРТИРАЊЕ

Акватичната и крајбрежната вегетација на Преспанското Езеро во Македонија била детално истражена во шеесетите години на минатиот век. Меѓутоа, резултатите од оваа студија денес се застарени, а згора на тоа, не е произведена ниту една детална карта за распространувањето на различните вегетациски типови. Разграничувањето на различните типови живеалишта е клучно за да се одредат нивните вредности на локално и на глобално ниво. Тоа воедно би бил првиот чекор за да се забележат заканите под кои тие се наоѓаат и со тоа да се процени нивната состојба на зачуваност и можноста за долгорочна одржливост.

Препознавајќи ги горенаведените проблеми, во 2018 година, проф. д-р Љупчо Меловски и д-р Јоргос Фотиадис го иницираа и водеа  препознавањето, проценката и картирањето на крајбрежните и езерските типови живеалишта во Преспанското Езеро.

Со теренската работа и анализите се утврдија 19 различни типови живеалишта (слика 1), од кои шест се наоѓаат на Анекс I од Директивата за живеалишта на Европската Унија, а два од нив се приоритетни живеалишта (природно може да се најдат само во границите на Европската Унија, а се под закана од трајно исчезнување): евлините шуми и панонските песочни степи, кои покрај тоа што се среќаваат само на македонската страна од езерото, во Македонија не може да се најдат во ниту еден друг локалитет. Контактирајте нè за подетални информации.

Акватичната и крајбрежната вегетација на Преспанското Езеро во Македонија била детално истражена во шеесетите години на минатиот век. Меѓутоа, резултатите од оваа студија денес се застарени, а згора на тоа, не е произведена ниту една детална карта за распространувањето на различните вегетациски типови. Разграничувањето на различните типови живеалишта е клучно за да се одредат нивните вредности на локално и на глобално ниво. Тоа воедно би бил првиот чекор за да се забележат заканите под кои тие се наоѓаат и со тоа да се процени нивната состојба на зачуваност и можноста за долгорочна одржливост.

Препознавајќи ги горенаведените проблеми, во 2018 година, проф. д-р Љупчо Меловски и д-р Јоргос Фотиадис го иницираа и водеа  препознавањето, проценката и картирањето на крајбрежните и езерските типови живеалишта во Преспанското Езеро.

Со теренската работа и анализите се утврдија 19 различни типови живеалишта (слика 1), од кои шест се наоѓаат на Анекс I од Директивата за живеалишта на Европската Унија, а два од нив се приоритетни живеалишта (природно може да се најдат само во границите на Европската Унија, а се под закана од трајно исчезнување): евлините шуми и панонските песочни степи, кои покрај тоа што се среќаваат само на македонската страна од езерото, во Македонија не може да се најдат во ниту еден друг локалитет. Контактирајте нè за подетални информации.