ПТИЦИ

Од 2010 година МЕД спроведува Среднозимско пребројување на водни птици во Преспа, во рамки на еден од најопсежните и најдолготрајни мониторинг-активности во светот (International Waterbird Census).

Од 2019 година имаме воспоставено шеми за редовно следење на трендот на избрани популации водни птици: голема и мала бела чапја, црвена чапја, мал корморан, бел и кадроглав пеликан, црвеноглав кожувар, цуцулеста патка, црн кожувар, цуцулест нуркач и различни видови трскари. Добиените податоци првенствено ќе ги збогатат сознанијата за големината на гнездечките популации, а исто така ќе нè информираат и за влијанието на тековните закани.

Сива чапја

Речна чигра

Мустаклеста сипка

Зимско пребројување

Сипка торбарка

Селски ластовички

Големи корморани

Розикави пеликани

За дополнителни информации и можност да се приклучите, контактирајте нè.