ПРОЕКТИ

Од 2018 година, МЕД работи на прекуграничниот проект „Прекугранична заштита на регионот Преспа преку заеднички партнерски акции на „ПреспаНет““ финансиран од PONT и Aage V. Jensen. Овој проект се надоградува на дотогашните активности на друштвото, но овојпат се стреми сè да е во целосна координација со партнерите на Преспанет за да се постигне целокупна заштита на регионот. Тековните проектни активности се спроведуваат во рамки на следните компоненти:

Управување со влажни живеалишта и нивна реставрација

Комуникација и еколошка едукација

Истражувања на крупни ѕверови и контрола на штета