Меморандум на соработка со Општина Ресен

Заедничкото дејствување и координацијата се неопходни за конзервацијата на еден геолошки и биолошки комплексен систем како што е Преспанското Езеро и неговите крајбрежни живеалишта. Ова е особено важно кога ќе се земе предвид прекуграничната природа на басенот, а е дополнително нужен приоритет во овие непредвидливи времиња кога мора да делуваме екстремно одговорно при спроведувањето на сите неопходните конзервациски активности.

МЕД и Општина Ресен активно соработуваат уште одамна, а особено за време на последните три години при остварувањето на активностите на проектот за „Зачувување на преспанскиот регион преку заеднички партнерски активности на ПреспаНет“ финансиран од фондациите ПОНТ и Ааге В. Јенсен. На 18.09.2020 во Ресен оваа соработка беше и формализирана преку Меморандум за соработка потпишан од градоначалникот на Општина Ресен Живко Гошаревски и претседателот на МЕД д-р Славчо Христовски. Посебна цел на Меморандумот е преку разни форми на заеднички активности да се воспостави континуирана соработка помеѓу Општина Ресен и МЕД со цел јакнење на капацитетите на двете договорни страни, поефикасно управување со заштитените подрачја, заштита на биолошката разновидност како и развивање и зајакнување на прекуграничната соработка со соседните земји кои го делат преспанскиот басен, работејќи истовремено за доброто на локалното население.

Дополнително, на состанокот накратко беа дискутирани досегашните заеднички активности во регионот, како и потенцијалните синергии во активностите зацртани во стратешкиот план на МЕД кои во голема мера ќе бидат реализирани за време на следниот проектен период. Една од нив е и конечното адресирање на горливото прашање за ефектот на климатските промени врз овој ранлив екосистем, особено кога станува збор за нивото на езерска вода. Раздвојување на ефектот на климатските промени од човечките активности е приоритетно прашање чиј одговор ќе посочи кон соодветни, односно информирани конзервациски одговори.

Споделете:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

ПОВЕЌЕ НОВОСТИ

Македонското еколошко друштво (МЕД) е здружение на граѓани, активно во областа на екологијата и заштитата на животната средина.