Светски ден на влажните живеалишта

Денеска го прославуваме меѓународниот ден на влажните живеалишта. Ова се едни од најпродуктивните екосистеми на планетата Земја и едни од најкорисните – во отсуство на пречистителни станици, крајбрежните шуми, мочуриштата и блатата ја преземаат оваа улога и отстрануваат барем дел од материите кои не треба директно да завршат во нашите реки и езера, заедно со водата која ја користи човекот за секакви потреби пред да ја испушти. Сепак, во последните неколку децении, не знаејќи го ова во целост, ги имаме десеткувано нивните површини и тие едвај се борат со напливот од нечистотии кои завршуваат во нив. Кај нас, едно од најважните и најдобро сочуваните влажни живеалишта е Преспанското Езеро, заедно со неговото „мочурливо“ крајбрежје, особено северниот брег долж кој се протега паркот на природа „Езерани“ полн со влажни ливади, канали, крајбрежни шуми, потопени трски итн. Овие живеалишта делумно ги филтрираат водите кои се слеваат во езерото и штитат од ерозија или евентуални нагли поплави, но нивните површини се под огромен притисок од човекот.

По изминатата деценија, благодарение на уникатната прекугранична размена на знаење и искуства во рамките на мрежата ПреспаНет и наталожените искуства од бројни успеси и грешки, денес може да се пофалиме со првите успешни активности за реставрација на влажни живеалишта во Преспа во Македонија. Почнавме со мапирање на влажните живеалишта за да видиме каде сѐуште преостануваат петна од овие живеалишта и потоа ги означивме најдобрите кандидати за реставрација и управување. Во меѓувреме се запознавме со локалното население и ги запознавме нивните интереси.

До денес, со огромна поддршка и помош токму од Преспани и од вработените во заштитените подрачја во регионот, успеавме да искосиме 15 хектари влажни ливади со што отстранивме 59 тони органска материја која инаку ќе завршеше во езерото и ќе придонесеше до неговото брзо стареење. Од друга страна пак, домашните животни на локалните фармери и елените во репроцентарот на НП Галичица добија значајна прихрана од 4000 произведени бали сено. Оваа активност е неверојатен пример како заштитата на природата преку правилно управување може да биде корисно и дури лукративно за човекот. Имено, спроведовме и дополнителни истражувања за точната вредност на искосениот материјал и заклучокот е дека сеното добиено со ова косење би вредело слично колку и генералната вредност на сеното денес на пазарот во Македонија и конкретно, еден хектар ливади во Езерани можат да ги поддржат потребите на ~3 крави, односно ~25 овци. Со 234 хектари државно земјиште од влажни ливади во Преспа и 210 хектари приватни влажни ливади, потенцијалот е секако присутен за слични активности да спроведуваат приватни лица, но и јавните установи и да обезбедат дополнителни средства притоа штитејќи го езерото од прерано стареење!

Особено сме горди на обновата на евлови шуми во Преспа. Ова е приоритетно живеалиште во Европа, што значи дека неговото зачувување носи и дополнителна тежина. Успешната обнова на овие крајбрежни шуми беше за прв пат спроведена во Македонија токму во Преспа и од МЕД, но и за прв пат во целиот прекуграничен преспански регион. Горди сме, бидејќи преку овој успех и со помош на мрежата ПреспаНет, успеавме нашите позитивни искуства и знаења да ги пренесеме и отаде границите. Грчка и албанска Преспа сега исто така имаат обновени евлови шуми; уште еден пример дека природата не познава граници, а не треба ни нејзината заштита. Беа засадени повеќе од 3.000 садници на евла, на површина од помалку од еден хектар, во атарот на Долно Перово, во рамки на заштитеното подрачје Езерани. Активностите беа реализирани со помош Асамати (ЈП Национални Шуми), Општината и ренџерскиот тим од областа. При тоа беа проширени знаењата за евлите и изградени капацитети за пошумување на садници од овој вид. Местата за пошумување ги биравме така што би понудиле што поголема поддршка на природната обнова која се случува во Преспа, но и за што поуспешно да ги поврземе постоечките изолирани петна од евла и да промовираме генетски проток.

За крај, највозбудлив е фактот дека ќе продолжиме со овие активности, бидејќи крајот на еден проект не значи и крај на потребата од заштита. Благодарение на финансиска помош од фондацијата за природа Преспа-Охрид (PONT) во следните три години ќе можеме да продолжиме со сите активности за заштита на влажните живеалишта, овој пат со уште поголем интензитет благодарение на стекнатите искуства и самодоверба. Дополнително, од оваа година ќе ја истражуваме изводливоста на активности за ерадикација на инвазивни растителни видови во Преспа – овие растенија ги „крадат“ ресурсите од вегетацијата која природно треба да се развива таму и придонесуваат во обраснување на просторот во живеалишта кои играат несоодветни улоги, а со тоа можат да му се закануваат на локалниот биодиверзитет.

Open call – PrespaNET summer school

Prespa Field Laboratory – Biodiversity and Conservation Transboundary Educational Field Monitoring Experience

“PRESPAnning”

07th – 12th August 2023, Stenje, North Macedonia

 

Application Deadline: Sunday, 16 July 2023

 

Macedonian Ecological Society (MES) in collaboration with its PrespaNet partners PPNEA (Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania), and Society for Protection of Prespa (SPP from Greece), will organize the network’s 5th transboundary summer school titled “PRESPAnning”, which will take place between 07-12 August 2023.

The summer school will largely include practical activities and some theory, mostly held in Prespa in North Macedonia, but also with few activities in Albania. Participants will take part in practical sessions performed by some of the network’s most active and renowned experts about monitoring of fish, large mammals, bats, reptiles and birds, all the while having the opportunity to experience the unique beauty of Prespa’s landscapes.

PrespaNet is a network of three environmental organisations established in 2013 with members PPNEA from Albania with a main office in Tirana and local office in Dolna Gorica/Gorice e Vogel, MES with main office in Skopje and local office in Resen, and SPP locally based in Prespa. PrespaNet works to enhance nature conservation work in Transboundary Prespa. The partners are undertaking actions in five main programme areas which include i) Water birds, wetlands and climate change; ii) Environmental education and Outreach; iii) Species conservation; iv) Freshwater islands conservation, and v) Transboundary collaboration.

The one-week long event will bring together young people from differing educational and cultural backgrounds to exchange skills and understanding, stimulating peer-to-peer learning and experiential growth. It will offer high-quality fieldwork experience and data-analyses to the next generation of conservationists from the wider Prespa area.

Educational Themes:

  • Monitoring of mammals (camera trap field work and analyses of photos and demography)
  • Reptile monitoring and visit of unique island ecosystems (field work with Hermann’s tortoises and analyses of demographic data)
  • Bird identification and monitoring methods
  • Fish monitoring (practical work and theoretical presentation)
  • Bat monitoring (only field work, learning the methods and equipment)
  • Local context (discussion/roundtable with local stakeholders)

 

Information for applicants

The summer school is open to applicants from Albania, North Macedonia and Greece, and will bring together a small group of undergraduate and graduate students in environmental science, natural sciences, agricultural or forestry sciences and other related fields. The official language of the summer school will be English and a good standard of English should be demonstrated in the application.

Priority will be given to applicants from the region, or those studying in regional universities, and is also open to recent university graduates and those working in related disciplines in Prespa.

PrespaNet will cover the costs for food, accommodation, transport and insurance of the successful applicants. Further details will be distributed after the application period.

After successfully completing the summer school, participants will be awarded completion certificates.

To apply for this summer school please fill out the application form available here before midnight 16 July 2023. Applicants will be notified about the final selection no later than 24th July 2022.  

The summer school is organized by MES, throughThe Prespa Project-Biodiversity Conservation in Transboundary Prespa’’, funded by the Prespa Ohrid Nature Trust and the Aage V. Jensen Charity Foundation, with support from EuroNatur. This transboundary project aims to strengthen collaboration among PrespaNet partners, i.e. PPNEA, MES and PPNEA, through concrete conservation activities in the region, integrated cross-border actions on biodiversity protection, and working particularly with young people, through education and volunteering initiatives.

 

50cab1f3b8532fd0 copy

Еколошко образование во Преспа

Во текот на изминатиот период активно работевме на зголемување на еколошката свест и едукација на најмладите, во соработка со ОУ “Мите Богоевски” од Ресен. Користевме едукативни пакети, кои беа развиени и разменети како дел од десетгодишната прекугранична соработка на ПреспаНет партнерите и истите имаат за цел да ја стандардизираат еколошката програма за сите деца кои живеат во трите држави од прекуграничниот басен. Имавме одличната соработка со наставниците од основните училишта, каде учевме за климатските промени, штедење на енергија и одржливост, како и за исклучителното значењето на реките и потоците, и за растенијата и животните. Задоволството од овие активности беше обострано. Навистина уживавме во секој споделен момент, а љубопитните детски очиња и детските насмевки ги имаше во изобилство. Со овој ентузијазам, продолжуваме и понатаму активно да работиме на зачувување и унапредување на животната средина и во иднина планираме да ја прошириме соработката со останатите основни училишта од преспанскиот регион.
Активностите беа спроведени во рамките на „Преспа Проект“ поддржан од фондациите “ПОНТ и ЈЕНСЕН” и од “Еуронатур”.

20221222_103245

Ги обновуваме евловите шуми во преспа

Ги обновуваме евловите шуми во Преспа

1300 нови садници од евла за обнова на шумите во Преспа.

Продолжуваме да ги обновуваме шумите во Преспа и оваа година повторно засадивме нови садници од евли (Alnus glutinosa) заедно со претставници на Општината Ресен, ренџерите на заштитеното подрачје „Езерани“, ЈП Национални шуми и расадникот „Преспа Дрво“ од Асамати. Садниците од евла се успешен проект на наша соработка со расадникот во Асамати, благодарение на која лани посадивме 1500 едногодишни садници а годинава 1300. Производството на евлови садници и обнова на шумски живеалишта со овој автохтон вид, е пионерска активност на национално ниво, но и во поширокиот преспански регион на прекугранично ниво. Садењето на евли е дел од процесот на реставрирање на влажни живеалишта и е решение кое е целосно базирано на природа.

Овие активности се дел од нашиот проект „Зачувување на биолошката разновидност во прекугранична Преспа“ поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT, и @Jensen а наскоро ќе се повторат и во грчкиот и албанскиот дел на Преспа. Евловите шуми, кои се уништени во голема мера, претставувале хабитат за многу значајни диви видови и ја поддржувале функционалноста на екосистемот. Нивното обновување на сите три страни значи и обнова на еколошките коридори кои ги користат дивите видови на Преспа

Одбележуваме 10 години Преспа Нет

Одбележуваме 10 години Преспа Нет

На овој ден прославуваме 10 години заедничка работа, посветеност и успеси во заштитата на нашиот заеднички екосистем, „Прекуграничниот Преспа Парк“. На 29 март 2013, заедно со Society for the Protection of Prespa (SPP) и Protection and Preservation of Natural Environment in Albania ја основавме мрежата ПреспаНет со заедничка визија да ги зачуваме културните и природните вредности на преспанскиот регион.
🌳Од 2018, Prespa Ohrid Nature Trust – PONT EuroNatur и @Jensen ја поддржуваат #ПреспаНет, овозможувајќи ни да развиваме и спроведуваме заеднички научни истражувања и едукативни програми, сè со цел да го заштитиме уникатниот и прекрасен биодиверзитет на Преспа. Една деценија подоцна, ПреспаНет прославува со зголемено локално присуство преку подрачни канцеларии на МЕД во Ресен и на ППНЕА во Долна Горица, по примерот на одамна воспоставената канцеларија на SPP во грчка Преспа.
Бескрајно сме им благодарни на сите колеги и пријатели кои беа покрај нас досега и кои продолжуваат да ја поддржуваат работата на ПреспаНет. 😊Особена благодарност сакаме да изразиме до нашите локални партнери, до сите волонтери и до локалните заедници без чија поддршка нашите активности ќе имаа многу поограничен ефект.
Возбудени сме денес да прославиме заедно со вас и да ги споделиме вашите #ПреспаНет приказни и сеќавања!